Yazdır

HAKKIMIZDA

 

KTMMOB - İÇMİMARLAR ODASI (İÇMO)

21/2005 sayılı “KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMARLAR ODALARI BİRLİĞİ” Yasasının 33’üncü maddesine dayanarak Geçici Yönetim Kurulu tarafından “İÇMİMARLAR ODASI ÇALIŞMA ESASLARI” nı hazırlamış olup, 26.02.2011 tarihinde Birlik Toplantı Salonunda üye niteliği taşıyan kişilerin huzurunda okunup, gereken düzeltmeler yapılmıştır. 19.03. 2011 tarihinde

BİRİNCİ GENEL KUURUL TOPLANTISI gerçekleştirilmiş ve 41( Kırk bir) İçmimar unvanına sahip kişinin katılımıyla hazırlanan Çalışma Esasları Taslağı okunarak, Oy Birliği ile kabul görmüştür.

Ayni gun gerçekleşen seçimle Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu oluşturulmuş ve “Oda Çalışma Esasları”  “KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMARLAR ODALARI BİRLİĞİ” Yönetim Kurulu başkanına gerekenin yapılması için verilmiştir. 19.3.2011 tarihi söylevlerimizde ve yazışmalarımızda bu tarih Odamızın kuruluş tarihi olarak belirtilmektedir. Birlik Başkanı 28 Nisan 2011 tarihinde Odamızı Birliğin Yönetim Kurulu toplantılarında temsil etmemizde herhangi bir sakıncanın olmadığını belirtmiş ve bu tarihten itibaren Oda başkanımız Birlik Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak odamızı her yerde temsil etme hakkını kullanmaktadır. Bugün ülkemizde beş Üniversitede içmimarlık Lisans eğitimi verilmekte ve her yıl 20 - 25 KKTC vatandaşı bu Üniversitelerden mezun olmaktadırlar. Odamızın 68 (atmış sekiz) kayıtlı üyesi bulunmaktadır. Üyelerden bir defaya mahsuben kayıt ücreti ve her yıl aidatlarını Oda saymanına düzenli olarak ödemek mecburiyetindedirler. Aidat tutarı Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Odaya üyelik durumu ve istenilen evrakların neler olduğu, oda Yönetim Kuruluna nasıl teslim edileceği, ödeneklerin nasıl nereye yatırılacağı, yasalarla belirlenmiş olup, İçmimarlık Lisans eğitimini tamamlayan her İçmimar kişi, mezuniyetinden sonra bir ay içerisinde odaya üyeliği için müracaat etmek ve kaydını yaptırmak mecburiyetindedirler. Odaya Üyelik, mezun olduğu tarihte ve o yılın başında başlar. Yalnız, Oda kuruluş tarihinden önce mezun olup da, bu güne kadar kaydını yaptırmayan kişilerin kayıtları, 19.03.2011 tarihi esas kabul edilerek yapılır ve kayıt ücreti ile tüm aidatlar geriye dönük faizleri ile birlikte oda yazmanına ödenir. İçmimarlık mesleğinin oluşumu, üyeliği, Kamuya vereceği hizmetler ve Odanın eylemleri odanın yasalarında belirlenmiştir. Mesleklerini uygulayan kişileri denetleme görevi Odanın yetkisindedir. Bu denetimin yapılabilinmesi için üyelik şartı ve İçmimar sayısının bilinmesi zorunlu hale getirilmiştir. Odaya üye kaydı olmayan kişilerin, mesleğimizi uygulama hakkı da olamaz ve kesinlikle bu müdahale kabul edilemez. Bunun için bu kişilere en sert cezaların oda tarafından uygulanmasını Birlik yasası ön görmüş bulunuyor. Odalar da bu cezaları uygulamak mecburiyeti taşırlar.

      

          AMACIMIZ:

KKTC Sınırları içerisinde yaşayan ve mesleğini uygulamayan İçmimarların ne iş yaptığını, çalışıyorsa nerede çalıştığını, çalışma sözleşmesini ve kaç kişi olduklarını Oda bilmek ister. Ayrıca Oda KKTC sınırları içerisinde mesleklerini ve sanatlarını uygulamaya yetkisi olan İçmimarları, Oda çatısı altında toplamak ve kamu yararına hizmet vermelerini sağlamak amacı taşımaktadır. İçmimarların çalışmalarını disiplin altına almak, şeref ve haysiyetlerini korumak, mesleki gelişmelerini sağlamak, mesleki disiplinin oluşmasına hizmet vermek odanın görevidir. Üyelerin oluşumlarını AB standartlarına göre gerçekleştirmelerine, sözleşmeli iş yapmalarına, Proje ve raporların tescil ve onaylanmasına, üyeler hakkında dosya tutulmasına ve üyelerin ödüllendirilmesine ve gerekirse cezalandırılmasına, Çalışmalar yapmaktadır. Meslekte Etik kurallara uyulmasını, Müelliflik hakkını getirmek, haksız rekabeti önlemek, meslekle ilgili sorumlulukları belirlemek, mesleki uygulama alanlarını tanımlamak, İşveren kişinin haklarını korumak, gerekli durumlarda yargıda üyelerini korumak. Yargıda görüşmeler mesleki Hukuk içerisinde olayların Çözümlenmesini sağlamaktan yanayız. İçmimarlık hizmetleri ile ilgili asgari ücretleri belirlemek, TİP sözleşmeleri oluşturmak, mevzuatı, normları, şartnameleri, gerektiğinde bunlar üzerinde revizyonlara gitmek ya da geliştirmek. Odanın temsil ettiği meslekle ilgili her türlü yasaları, tüzükleri, yönetmelikleri ve her türlü teknik belgeleri incelemek, geliştirmek, onaylamak ve bunları üyelerinin ve ülkenin yararına sunmak, İçmimarlık Öğretim ve Eğitiminin ülke gereksinimine göre gelişmesini sağlamak ve organize etmek. Lisans Eğitimi veren Üniversitelerde Öğrenci temsilcilikleri ve bu temsilciliklerin birleşmesi neticesinde öğrenci Konseyini oluşturmak, odanın görevleri arasındadır. Gerek duyulduğunda, kültürel ve sosyal gereksinimlerini karşılamak amacıyla oluşturulacak şubelerde, Lokal, kütüphane,  Öğrenci Yurtları, Yemekhane vb. yerler açmak, işletmek veya bu gibi yerleri tespit ederek üye ve öğrencilere

düşük ücretle hizmet vermelerini sözleşmelerle sağlamak. Bilimsel ve teknik etkinliği attırmak, üyelerinin Mesleki, Sosyal ve Kültürel sorunları için araştırma grupları oluşturmak, Geziler düzenlemek, Kongre, Seminer, Sempozyum, Panel vb. toplantılar gerçekleştirmek, odanın eylem ve çalışmaları ile ilgili yazı, İnceleme, Rapor, Broşür, Bülten, Dergi, Kitap ve benzeri yayınlar çıkarmak. Kamuda, Özel Sektörde ve Serbest çalışan üyelerimizin haklarını korumak, uyumlaştırmak. Üyelerinin iş ve sosyal güvenliklerini AB uyum sürecinde çalışmalarda ve girişimde bulunmalarını, Ülke sorunları ve ortak mesleki çalışmaların sürdürülmesinde diğer Mühendis ve Mimar Odaları ve ilgili Kurum ve Kuruluşlarla işbirliği yapmak. İçmimarlık mesleğini ve İçmimarları ülke içinde ve dışında temsil etmek, İçmimarlık alanındaki yeniliklerin tanıtılması ve ülkeye yayılmasına olanak sağlamak amacıyla dış ülkelerdeki meslek kuruluşları ile ilişki kurmak ve gerektiğinde işbirliği yapmak. İçmimarlık mesleğinde gelenekselleşmiş, ulusal ve uluslararası anlam içeren etkinlikler (Dünya İçmimarlar gününü kutlama etkinliği gibi) ve günlerin düzenlenmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak, (IFI) Uluslar arası İçmimarlar odasına üye olmak.

 

GÖREV VE YETKİLERİ:

 1. Yasa gereği öngörülen Vize bürosunu açmak.
 2. Sivil toplum örgütleri, Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine üye olan tüm odalarla ve konu ile ilgili Kurum ve Kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, müşterek kararlar almak, Türkiye sınırları içerisinde mesleklerini ve sanatlarını uygulamaya yasal olarak     yetkili bulunan İçmimarların, mesleki faaliyette bulunabilmeleri veya meslekleriyle ilgili bir işte çalışabilmeleri veyahut meslek alanıyla ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunabilmeleri için Odaya üye olmaları ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunludur.
 3. Üye kaydında lisans diploması esastır. Odaya asil üye olabilmek için KKTC Üniversitelerinden birinden İçmimarlık eğitimini tamamlamış olması veya dış ülkelerden birinden İçmimarlık bölümünden mezun olmak ve almış olduğu Diplomaların yukarıda belirtilen unvanlara denkliliğinin Yüksek Öğrenim Kurulu tarafından onaylanmış olası şartı aranır.

 

ODANIN AMAÇLARI:

 1. Gerek duyulan Vize Bürosunu açmak.
 2. Gerek görülen Yasaları hazırlamak ve çalışır duruma getirmek.
 3. İçmimarlar Odasının amaçlarına ve üyelerin çıkarlarına ters düşen yasaları yeniden düzenlemek.
 4. İçmimarlık mesleğini, Çağdaş Ülkelerde kabul edilen seviyeye getirilmesi için Yönetmelikler hazırlamak.
 5. Üyelerin iyileştirilmesine ( rehabilitasyonuna ) yönelik çalışmalar yapmak, yönetmelikler hazırlamak.
 6. Sivil toplum örgütleri ile platform oluşturmak, toplantılar düzenlemek, müşterek karar alarak Gerek görülen Vize bürosunu oluşturmak.
 7. İçmimarlar Odasının amaçlarına ve üyelerin çıkarlarına ters düşen yasaları iyileştirmek için, uygun eylemler yapmak.
 8. İçmimarlık mesleğini, Çağdaş Ülkelerde kabul edilen seviyeye getirilmesi için Yönetmelikler hazırlamak.
 9. Üyelerin iyileştirilmesine ( rehabilitasyonuna ) yönelik çalışmalar yapmak,  yönetmelikler hazırlamak.
 10. Sivil toplum örgütleri ile platform oluşturmak, toplantılar düzenlemek, müşterek karar alarak eylemlerde bulunmak.
 11. Yasanın verdiği yetkileri kullanarak, uygulamacı üye ve firmaların oluşum ve yapılaşmalarını iyileştirmek.

 

          Amaçlarımız Çağımız ve ilerisi teknolojisine uygun olarak ileriye dönük gelişmesini takip etmek ve üyelerin bilgilerine sunaktır. 

 KTMMOB - Bina

Oda İletişim: 0542 880 42 66    |    KTMMOB Tel: 0392 228 52 10    |    Fax: 0392 228 51 51     |     E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 

Kullanıcı Giriş için tıklayınız.   |   Yorum ve isteklerinizi bize bildiriniz.    |    Sosyal Medya: Facebook page/kticmoyonetim